حدس بزنید این تصویر چیست؟

114054 169  حدس بزنید این تصویر چیست؟!

حالا درستی یا نادرستی حدس تان را در زیر همین صفحه، بررسی کنید

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

چشمان گربه در تاریکی و به هنگام مواجهه با نوری مانند فلاش دوربین ، چنین تصویری را می سازند!

114055 377  حدس بزنید این تصویر چیست؟!114056 765  حدس بزنید این تصویر چیست؟!