چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد*وچه خوشتر آنکه مرغی زقفس پریده باشد*پروبال ما شکستند ودر قفس گشودند *چه رها چهبسته مرغی که پرش بریده باشد

از امام صادق (ع) پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا کردی؟
فرمود :برچهار اصل
۱-دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد، پس آرام شدم
۲-دانستم که خدا مرا میبیند، پس حیاکردم
۳-دانستم که کار مرا دیگری انجام نمیدهد، پس تلاش کردم
۴-دانستم که پایان کارم مرگ است، پس مهیا شدم

فقط ی ایرانی میتونه با شعربسیار غمگین :باز منو کاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی دروغ نگم ب جز من یکی دیگه داشتی رفتی..
بندری برقصه و شاد بشه

به بعضی ها هم باید گفت:
ﻣﻦ ﺁﻧﺘﯽ ﻭﯾﺮوسمو به خاطر ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﺍﻡ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻡ؛ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﯼ! ﺣﻠﻪ؟؟؟

مهم نیست که دلت دریا باشه یابرکه.
مهم اینه که نذاری کسی توش جیش کنه.

دخترم اولین شکست عشقیشوامشب خوردوقتی فهمیدعروسکی که هرروز توبغلشه به جای موکلاه گیس روسرش بوده