اگه عشقت ازت گذشت، تو هم از دلت بگذر.
از حرف دلت بگذر، به عقلت گوش کن. میدونم سخته...

من شیفته ی میز های کوچک کافه ای هستم که بهانه ی نزدیک تر نشستنمان می شود
و من روبروی تو می توانم تمام شعر های ناگفته ی دنیا را یک جا بگویم

برای کسب آرامش
اطرافتان راخلوت و ازایجاد شلوغی بپرهیزیدشیک واراسته لباس بپوشیدحاصل کار راپیش چشم خودمجسم کنیدحرکات کششی ازیادتان نرودب خودتان دلگرمی وقوت قلب بدهیدفهرستی ازکارهایی ک بایدانجام دهید تهیه کنیدگاهی به خودتان سخت بگیرید

از یه جایی به بعد دیگه بزرگ نمیشی.. پیر میشی..
از یه جایی به بعد دیگه خسته نمیشی... میبُری..

چقدر خوبه بعضی از آدما بدونن که اگر چیزی رو به روشون نمیاری
"از سادگی نیست"
شاید دیگه اونقدر واست مهم نیستن که روشون حساس باشی!!!