گوش راستم سوت میکشد!!!
"حتما داری از من حرف میزنی.
دلم را به این خرافات خوش میکنم
که از تو حرف بزنم...!

بی ادعا پای عشقمان مانده ام.....
تو بگو با کوله بار ادعایت کجا رفتی؟.......

یادم باشد حرفی نزنم که
به کسی بر بخورد...
نگاهی نکنم
که دل کسی بلرزد
راهی نروم که
بیراه باشد
خطی ننویسم
آزار دهد کسی را.
یادم باشد که
روز و روزگار خوش است...
همه چیز رو به راه است و خوب.
تنها... تنها... دل ما دل نیست

خیلی سختِ نگه داشتنِ بغض پشت تلفن!!!
مخصوصاً وقتی که میخوای نفهمه هی قورتش میدی هی.....
اما آخر هم چیکه چیکه اشکات گونه هاتو خیس میکنه
اون موقعست که یهو تلفنُ قطع میکنی بعدشم میگی خودش قطع شد
به خدا خیلی درد داره.....

باز هم باران!
باز هم هجوم یادت!
نه چتر می خواهد این هوا!
نه خیابانی خلوت!
این هوا فقط تو را می خواهد غریبه....

رفتنت نبودنت نامردیت هیچکدام نه اذیتم کرد نه برایم سوال شد! فقط بغض خفه ام میکند بگو چگونه نگاهت کرد که مرا اینگونه تنها گذاشتی؟