جالبه برام....
درد ودل هامو جملک میگه ضعیف!
راست میگه
دوریش ضعیفم کرد!

دقیقا تو آخرین فرصتی که میتونستم بهش بگم دوستت دارم مانع شد.
خدا جونم میدونم خیلیا هم مثل من غرور مانع شون شده. پس خواهش میکنم خودت یه جوری از طرف من بهش بگو یه دیونه خیلی دوستت داره

حال من خوب است در ساعات روز
لیک در شب شخص دیگر می شوم
خنده هایم گوش عالم کر کند
لیک در شب بغض پرپر می شوم
مادرم خوابید و بابا نیز هم
من و موزیکی که از بر می شوم
قصه ی من قصه ی نسل من است
طفلکی طفلی که مادر میشوم!
شعر از خودم

تمام شد...
این هم از "خیالت"
بردار و برو...
شاید باز بخواهی به کسی "هدیه اش" بدهی...
سال دیگریست امسال!!!

نمی دانم ک بودی و چ بودی
ولی بی حرف قلبم را روبودی
نمی دانم ک هستم یا چ هستم
ولی هر لحظه در فکر تو هستم

بیچاره مترسک...
سرتا سر سال از مزرعه مواظبت کرد...
در اغاز فصل سرما تنش هیزم اتش کشاورز شد....
پاداش وفاداری جز این نیست....

بی اعتمادم کن ب همه ی دنیا اینکه با من باش کنار من تنها از اولین جملت فهمیده بودم ک **عشقای قبل از تو سؤ تفاهم بود**e&e
اونقدر میخامت... همه باهات بد شن با حسرت هروز از کنار ما رد شن...
#شادمهر عقیلی#

منو درگیر خودت کن تا جهانم زیر و رو شه
تا سکوت هر شب من با هجومت روبه رو شه
بی هوا بدون مقصد سوی طوفان تو میرم
منو درگیر خودت کن تا که آرامش بگیرم