این نه پل جرج واشنگتن، نيويورك هست - نه پل گلدن گیت (سانفرانسیسکو )
این پل ایده ی خوزستان است 

اینجاوطنم ایران است

پل ایذه