3 

روزی یک جامعه شناس پیشنهاد یک مسابقه را به بچه های قبیله ای در آفریقا داد

او به یک درخت اشاره کرد و به آنها گفت: یک سبد پر از میوه در نزدیکی آن درخت قرار دارد

هر کدام از شما خودش را زودتر به آن درخت برساند ... صاحب آن سبد خواهد شد

وقتی به آنها فرمان شروع مسابقه را داد

آنها در کمال ناباوری دست یکدیگر را گرفتند و با هم به سمت درخت رفتند و درنهایت میوه ها را با هم تقسیم کردند

او که شگفت زده شده بود... از انها دلیل کارشان را پرسید و بچه ها در پاسخ گفتند: UBUNTU

UBUNTU در فرهنگ آفریقا یعنی :

"من هستم به خاطر اینکه تو هستی"

و اینست معنای همبستگی و انسانیت...