سال 2012 و مسابقات قهرمانی رالی جهانی WRC، تحت نظارت فدراسیون بین المللی خودرو برگزار شد و این مسابقات از 13 مرحله تشکیل شده است: هشت مرحله در شن، دو مرحله در آسفالت، دو مرحله از سطح مختلط و یک مرحله در برف.

 s